Integrovaná strategie urbanistického rozvoje centra Nelahozevsi

Obec Nelahozeves společně s rodinou Lobkowiczů pracuje pod vedením společnosti ONplan na Integrované strategii rozvoje centra obce. Cílem tohoto dokumentu je definovat společnou vizi rozvoje centra Nelahozevsi a koordinovat jeho rozvoj ve všech oblastech života. Do přípravy dokumentu budou zapojeni obyvatelé obce a aktéři důležití pro rozvoj centra. 

Na rozdíl od klasických strategických plánů je integrovaná strategie urbanistického rozvoje (ISUR) dokumentem na pomezí strategického a územního plánu. ISUR bude mít strukturu strategického plánu a stejně jako on nebude právně závazný. V budoucnu tak může flexibilně reagovat na měnící se potřeby obce i rodiny Lobkowicz. Část opatření týkající se územního rozvoje však bude na rozdíl od klasického strategického plánu prostorově umístěna, součástí strategie proto budou i schémata urbanistického rozvoje centra města.

Jak se můžete zapojit?

Místní obyvatelé jsou nejlepšími znalci území. Vědí, co v centru Nelahozevsi funguje, co je naopak třeba zlepšit a co v oblasti chybí. Cílem zapojení veřejnosti do přípravy Integrované strategie rozvoje centra Nelahozevsi bylo ve fázi analýzy zjistit hodnocení současného stavu řešeného území a jeho bezprostředního okolí – co představují pro jednotlivé typy uživatelů hodnoty, co jsou problémy (aniž by se při tom měli jednotliví aktéři shodnout). Smyslem zapojení bylo také zjistit, jaké jsou potřeby jednotlivých uživatelů území.

Veřejnost se může do přípravy ISUR zapojit ve 2. fázích:

1/ Zapojení veřejnosti do mapování území

Veřejnost se do přípravy analýzy mohla zapojit dvěma způsoby – od 3. 3. do 25. 3. vyplněním dotazníku, nebo při setkání nad mapou, které proběhlo v kulturním domě 18. 3. 2022 od 17:30 do 20:00.

Výstupy ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření jsou shrnuty v závěrečné zprávě, kterou si můžete prohlédnout zde.

2/ Konzultace návrhu strategie s veřejností

  • Výstava prezentující návrh strategie rozvoje centra Nelahozevsi
    Od 23. 2. do 5. 3. 2023 byl v prostoru mezi infocentrem a kostelem sv. Ondřeje prezentován návrh strategie urbanistického rozvoje centra obce na výstavních panelech.
  • Konzultační odpoledne 1. 3. 2023 od 16:00 do 19:00
    V rámci výstavy proběhlo konzultační odpoledne. Během něj měli obyvatelé možnost diskutovat se zástupci obce, rodiny Lobkowicz a společnosti ONplan o návrhu strategie rozvoje centra.
  • On-line konzultace od 23. 2. do 20. 3. 2023
    Od 23. 2. měli občané možnost po dobu více než 3 týdnů podávat k návrhu strategie své komentáře a postřehy. Návrhovou část je možné stáhnout zde.  

Zprávu z konzultace návrhové části naleznete zde.


Analýza území

Během prvního čtvrtletí tohoto roku pracovala společnost ONplan společně s pracovní skupinou složenou ze zástupců obce Nelahozeves i rodiny Lobkowicz na analýze území. V ní jsou zachyceny základní územně analytické informace o obci i podrobnější analýza centra obce. Součástí analýzy jsou i příklady dobré praxe, které mohou být pro Nelahozeves inspirací. Analytická část bude východiskem pro návrh Integrované strategie urbanistického rozvoje centra Nelahozevsi.

Analytickou část ISUR Nelahozeves si můžete stáhnout zde.